Zpracování žádostí o dotace


Nabízíme komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, počínaje analýzou dotačních příležitostí, přes zpracování potřebné dokumentace, Vás dovedeme až k úspěšnému čerpání dotace.

Jakmile dojde k výběru vhodného dotačního titulu, lze zahájit zpracování kompletní projektové žádosti včetně povinných příloh. Kvalita zpracování žádosti a jejich příloh má zásadní vliv na získání dotace pro projekt i jeho pozdější realizaci. Její složitost se může výrazně lišit podle typu a rozsahu projektu i zvoleného dotačního titulu a jeho požadavků.

Co Vám nabízíme:

  • Příprava projektové žádosti včetně souvisejících dokumentů tak, aby splňovala všechny formální požadavky a splnila podmínky přijatelnosti pro konkrétní dotační titul.
  • Zajistíme „odkomunikování“ veškerých nejasností s vyhlašovatelem výzvy tak, abychom předešli jakémukoliv pochybení či chybnému výkladu podmínek výzvy.
  • Připravíme Váš projekt v návaznosti na hodnocená kritéria – v rámci jeho zpracování Vám doporučíme případné úpravy a rozšíření, která pomohou zlepšit bodové hodnocení Vašeho projektu.
  • Zajistíme součinnost při sestavování harmonogramu realizace, nastavení a zpracování detailního rozpočtu projektu včetně rozdělení způsobilých výdajů do jednotlivých rozpočtových kapitol, identifikaci rizik a návrh vhodných preventivních opatření apod.
  • Zajistíme pro Vás interními zdroji vybrané požadované přílohy (projektová dokumentace, položkový rozpočet, energetický posudek/audit, finanční a ekonomické analýzy, studie proveditelnosti, analýzy cílových skupin, apod.), případně poskytneme součinnost při zajištění ostatních příloh.