Výběr vhodného dotačního titulu


Nabízíme komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, počínaje analýzou dotačních příležitostí, přes zpracování potřebné dokumentace, Vás dovedeme až k úspěšnému čerpání dotace.

Obce, města, kraje a jimi zřizované organizace mohou získat dotace z  programů, jejichž prioritami jsou např. zlepšení životního prostředí, života obyvatel, dopravní infrastruktury, ale také participovat na mezinárodních projektech a podílet se na realizaci inovativních projektů.

Výčet základních operačních programů, které mohou municipality využít:

  • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
  • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Operační program zaměstnanost (OPZ)
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
  • Operační program Praha – pól růstu ČR (OPPPR)
  • Program rozvoje venkova (PRV)
  • Programy Přeshraniční spolupráce

Možnosti k podpoře projektových záměrů nejsou pouze v rámci Strukturálních fondů EU, ale rovněž lze využít dotace v rámci národních programů podpory.

 

Co Vám nabízíme:

Nalezneme optimální řešení pro financování Vašeho projektového záměru z konkrétního dotačního titulu, případně navrhneme úpravy projektového záměru pro splnění podmínek konkrétního dotačního titulu či výzvy.