Technický dozor investora


Předmětem této služby je činnost technického dozoru investora (TDI), která je vykonávána v rozsahu podepsané smlouvy o dílo na konkrétní realizaci stavby.

Technický dozor zahrnuje zejména následující činnosti:

  • kontrola souladu vlastní realizace s projektovou dokumentací;
  • kontrola provádění stavby z hlediska dodržování technologických postupů;
  • spolupráce se zhotovitelem na technickém řešení detailů;
  • řešení problémů vyvolaných nově vzniklými objektivními skutečnostmi;
  • kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování zápisu a stanoviska k zápisům;
  • svolávání a zastupování objednatele na kontrolních dnech;
  • kontrola (dílčí) fakturace.