Výběrová řízení včetně organizace soutěže na dodavatele


Předmětem služby jsou výběrová řízení nebo organizace výběru dodavatele či zhotovitele dodávek, služeb nebo stavebních prací nespadajících pod režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ nebo též NZVZ).

Poznámka: organizátor výběru dodavatele musí rozhodnout, zda nejde o tzv. “dotovaného zadavatele”, nově zadavatele, který je povinen řídit se zákonem o veřejných zakázkách.

 

Orientujeme se na tyto soutěže:

 • Volná soutěž dle zadání investora. (Vhodné pro podnikatele, družstva, SVJ a fyzické osoby);
 • Soutěže dle pravidel OPŽP nespadající pod aplikaci ZZVZ, například podnikatelé;
 • Soutěže dle pravidel OPPIK nespadající pod aplikaci ZZVZ, například podnikatelé;
 • Soutěže dle pravidel IROP nespadající pod aplikaci ZZVZ, například bytové domy atp.;
 • Soutěže vhodné pro dotační program Zelená úsporám 2;
 • a další.

Předmětem plnění jsou zejména tyto úkony:

 • kontrola úplnosti podkladů zadávací dokumentace včetně doporučení na její dopracování nebo úpravy;
 • sestavení znění výzvy a váhových kritérií;
 • vypsání soutěže (výběrového řízení), oslovení zájemců;
 • poradenství při sestavování komise, pozvání členů komise k zasedání;
 • pomoc s umístěním nebo zajištění umístění na web zadavatele;
 • odeslání oznámení o zahájení výběrového řízení na Věstník veřejných zakázek (pokud je dotačním titulem vyžadováno);
 • umístění zadávací dokumentace na profil zadavatele včetně založení profilu zadavatele, pokud jej budoucí zadavatel nemá k dispozici a je dotačním programem vyžadován;
 • otevírání obálek s posouzením věcnosti a úplnosti podané nabídky;
 • pomoc při posouzení formální úplnosti nabídek uchazečů (pokud je dotačním titulem vyžadováno);
 • analýza nabídkových rozpočtů a kontrola jejich úplnosti;
 • vyhodnocení nabídek na základě váhových koeficientů;
 • protokolace vč. vyrozumění uchazečů o výsledku výběrového řízení;
 • archivace dokumentů k výběrovému řízení dle požadavků zákona;
 • odeslání oznámení o výsledku výběrového řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (pokud je dotačním titulem vyžadováno).