Energetický posudek


Energetický posudek je ve skutečnosti energetický audit obsahově přizpůsobený specifickým potřebám zákazníka.

Energetický posudek je vždy spojen s nějakým záměrem – investicí, která má znamenat energetické přínosy a tím úspory nákladů.

Energetický posudek může mít mnoho podob a lze jej použít např. pro:

  • posouzení vhodnosti instalace obnovitelných zdrojů energie – solárních kolektorů, tepelného čerpadla, kombinované výroby elektřiny a tepla;
  • optimalizaci projektu pro plnění určitého standardu – nízkoenergetický, pasivní, téměř nulový dům;
  • posouzení návratnosti řešení – navýšení investičních nákladů projektu za účelem úspory nákladů na energie – tzv. Cost-Benefit studie;
  • vyhodnocení energetických, ekonomických či ekologických přínosů již realizované akce – porovnání s očekávanými přínosy např. z energetického auditu;

Energetický posudek je zakotven v zákoně 406/2000. Sb o hospodaření energií a podrobně specifikován v prováděcí prováděcí vyhlášce č. 480/2012 Sb.