Dotační management


Dotační management

Dotační management zahrnuje veškerou administrativní činnost spojenou s přidělenou dotací . Zhotovitel zastupuje Objednatele a provádí veškerou činnost, ke které je povinován Objednatel jako příjemce dotace vzhledem k jejímu poskytovateli. Časově činnost zahrnuje dobu před podpisem smlouvy o dotaci, průběh stavby včetně kolaudace až po ukončení udržitelnosti (5 let po obdržení dotace).

Poskytujeme poradenství při řízení dotačně podpořeného projektu během realizace a ve fázi jeho udržitelnosti. V souladu s podmínkami a pokyny příslušného poskytovatele dotace a na základě informací a podkladů poskytnutých příjemcem dotace tak zajistíme hladký průběh čerpání dotace.

Co Vám nabízíme:

  • Zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu (průběžných i závěrečné) včetně příloh a souvisejících dokumentů, popř. monitorovacích zpráv o projektu po dobu udržitelnosti.
  • Zpracování hlášení o pokroku.
  • Konzultace změn v projektu a vypracování změnových formulářů.
  • Poradenství při dodržování podmínek povinné publicity projektu.
  • Poradenství a asistence při jednáních a kontrolách prováděných poskytovatelem dotace.