Administrace zadávacích řízení podle ZZVZ


Výběr dodavatele a s tím spojené dodržení všech zákonných pravidel i metodických podmínek jednotlivých operačních programů je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci každého projektu. Porušením podmínek může dojít k sankcionování příjemce nebo dokonce i odebrání dotace.

Předmětem této konkrétní služby je kompletní odborná pomoc spočívající v zajištění organizace výběru zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ, někdy též pod zkratkou NZVZ). 

 

Co Vám nabízíme

 • Zadávací řízení na dodávky, služby a stavební práce;
 • Druhy řízení dle výše předpokládané hodnoty – veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR), podlimitní a nadlimitní;
 • Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 ZZVZ
 • Standardně provádíme všechny druhy zadávacích řízení v oblasti stevbních prací, dodávek a služeb
  • § 56 ZZVZ – Otevřené řízení,
  • § 58 ZZVZ – Užší řízení,
  • § 60 ZZVZ – Jednací řízení s uveřejněním (JŘSU),
  • § 63 ZZVZ – Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBÚ),
  • § 68 ZZVZ – Řízení se soutěžním dialogem,
  • § 70 ZZVZ – Řízení o inovačním partnerství,
 • Rámcové dohody dle § 131 ZZVZ
  EPC projekty a koncesní řízení nejen v energetice dle § 174 ZZVZ
 • Sestavení obchodních podmínek na míru pro potřeby zadavatele (smlouva o dílo, kupní smlouva, servisní smlouva, příkazní smlouva atp.);
 • Kontrola předaných podkladů zadavatelem ve smyslu kontroly komplexnosti projektové dokumentace v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.;
 • Provázanost na žádost o dotaci včetně povinných příloh a kompletace složek pro konkrétní dotační program;
 • Odborná pomoc v průběhu zadávání veřejných zakázek – konzultace;
 • Zajištění souvisejících služeb, např. dotace, zpracování projektové dokumentace, energetických auditů, ekonomických analýz, administrace výběrového řízení, právní poradenství.

 

Specifika poskytovaných služeb

 • Identifikace potřeb klienta ve vztahu k ZZVZ, dotaci, tzv. sladění s potřebami klienta;
 • Kontrola předaných podkladů zadavatelem ve smyslu kontroly komplexnosti projektové dokumentace;
 • Zevrubná kontrola souladu projektové dokumentace a soupisu prací – pokud si klient objedná;
 • Profesionální přístup;
 • Tým odborníků s rozsáhlými zkušenostmi;
 • Komplexnost nabízených služeb.

 

Cílové skupiny

 • Veřejný sektor (veřejná správa – příspěvkové organizace státu, obce, města, městské části, samosprávné územní celky, školství, zdravotnictví, dotovaní zadavatelé);
 • Soukromý sektor (podniky všech velikostí, začínající podnikatelé) – dříve jako dotovaní zadavatelé dnes při dotaci nad 50% jako zadavatelé;
 • Zadavatelé nespadající pod ZZVZ.