RI OKNA a.s.


Rozsah spolupráce:

Předmětem plnění byla konzultační činnost směřující k implementaci normy ČSN EN 16001 Systémy managementu energií. (ČSN EN 16001 byla nahrazena normou ČSN EN ISO 50001.)

Zavedení systému energetického managementu je složitý proces, který se sestává z několika fází:

  1. Analytická fáze

Fáze sestává především ve shromáždění nezbytných podkladů, popisu současného stavu energetického hospodářství a zmapování energetických toků v areálech. Výstupem je pak prezentace zjištěného stavu – analýzy výstupů současných energetických toků s vytyčením klíčových oblastí zájmu – míst významných energetických spotřeb.

  1. Syntetická fáze

Fáze zahrnuje samotnou přípravu pro implementaci systému, což sestává především z přípravy databázové struktury a tvorby textů dle metodiky normy. Dále pak definování tzv. příležitostí pro zvýšení energetické účinnosti (PZEÚ). Výstupem je prezentace aktuálního stavu implementace – související dokumenty, aktivní databázový systém, registr PZEÚ atd.

  1. Implementační fáze

Jedná se o zavedení zkušebního provozu systému managementu – zaškolení odpovědných pracovníků, rozdělení kompetencí v rámci zodpovědných osob.

  1. Kontrolní fáze

V rámci této fáze je proveden interní audit zkušebního provozu systému a sestavena zpráva o interním auditu.

  1. Certifikace akreditovanou společností

Certifikaci provádí jedna z akreditovaných společností. Společnost DEA Energetická agentura, s.r.o. se podílí na přípravě a procesu certifikace jako zástupce certifikované společnosti.

 

Poskytnuté služby:

  • Implementace ČSN ISO 16001 (Energetický management)

Termín spolupráce:

2010 – 2012